Pagrindinis Dalyvavimo NVO VERSLI MAMA vykdomuose projektuose taisyklės
 1. Sąvokos

1.1. Taisyklės –  NVO VERSLI MAMA organizuojamų projektų dalyvio, užsiregistravusio interneto svetainėje
www.verslimama.lt, NVO VERSLI MAMA administruojamų projektų svetainėse, susirašinėjant el. paštu, per VERSLI MAMA socialinių tinklų paskyras ir (ar) kitomis skaitmeninės rinkodaros priemonėmis, teises ir pareigas
reglamentuojančios taisyklės.

1.2. Projekto vykdytojas – VšĮ „Versli mama“ (santrumpa NVO VERSLI MAMA), juridinio asmens kodas 34156099, ne PVM mokėtojas, registracijos adresas Fabijoniškių g. g.73-2, Vilnius.

1.3. Registracijos forma – registracijos į projektus forma, pateikiama skaitmeniniuose ištekliuose, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto portalą www.verslimama.lt ir (ar) NVO VERSLI MAMA administruojamų projektų svetaines, į kurias nukreipiama naudojantis skaitmeninės rinkodaros ištekliais.

1.4. Dalyvis – fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius ir atitinkantis konkretaus projekto tikslinės grupės reikalavimus, keliamus vykdant atranką į konkretaus projekto veiklas.

1.5. Asmens duomenys – Dalyvio vardas, pavardė, amžius, šeiminė padėtis, išsilavinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

1.6. Projektas – NVO VERSLI MAMA organizuojama mokymų sesija, konferencija, seminaras ar kitas panašaus pobūdžio renginys, kuriam keliami konkretaus projekto paraiškoje numatyti kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai.

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės nustato Projekto organizatoriaus ir Dalyvio, kuris registruojasi į konkretaus projekto veiklas, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, apmokėjimo, dalyvio mokesčio grąžinimo tvarką ir kitus su dalyvavimu projektų veiklose susijusius klausimus.

2.2. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Dalyvis su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su Projektų Taisyklėmis ir Sąlygomis“.

2.3. Dalyvavimas projektų veiklose Dalyviams yra nemokamas, jeigu sutartyje su finansuojančiąja organizacija nenustatyta kitaip. Jeigu už dalyvavimą projekto veiklose imamams nustatytas mokestis, Dalyviui neleidžiama sumokėti šio mokesčio tol, kol jis nesusipažino su šiomis taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka.

2.4. Projekto vykdytojas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus interneto portale www.verslimama.lt.

2.5. Po Taisyklių papildymo ar pakeitimo jos galioja visoms būsimoms projektų veikloms, įskaitant veiklas, į kurias taisyklių keitimo metu vyksta registracija.

2.6. Dalyvis, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę registruotis projekte, t. y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.

2.7. Sutartis tarp Dalyvio ir projekto vykdytojo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Dalyvis užpildo Dalyvio anketą, pasirenka atsiskaitymo būdą (jei taikoma), patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei paspaudžia registracijos ar jam savo esme prilygstantį mygtuką pateiktoje internetinėje sąsajoje.

2.8. Papildomos dalyvavimo projektų veiklose sąlygos gali būti nurodytos registracijos į projektą anketoje.

 1. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas (privatumo politika)

3.1. Registruodamasis, atitinkamuose projekto vykdytojo pateikiamuose informacijos laukuose Dalyvis privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, amžių, išsilavinimą, šeiminę padėtį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kt.), kurie būtini Dalyviui užregistruoti, jo kandidatūrai atrinkti pagal projekto reikalavimus ir (ar) sumokėti Dalyvio mokestį (jei taikoma).

3.2. Projekto vykdytojas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Dalyvis pateikė vykdytojui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina projekto įvykdymui, duomenų tvarkymui arba projekto vykdytojo veiklos planavimui ir analizei. Projekto vykdytojas taip pat turi teisę naudoti Dalyvio asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Dalyviui tikslais projekto vykdytojo veiklos ribose. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3. Sutikdamas, kad Dalyvio asmens duomenys būtų tvarkomi dalyvavimo projektų veiklose tikslu, Dalyvis taip pat sutinka, kad Dalyvio nurodytu el. pašto adresu ir (ar) telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su vykdytojo vykdomais projektais.

3.4. Dalyvis, užsiregistruodamas į projektų veiklas, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų, jeigu tokie suteikiami. Dalyviui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba, pateikiama konkrečioje svetainėje (mainavietėje). Tokiais atvejais Dalyviui yra rekomenduojama susisiekti su projekto vykdytoju el. paštu: asistente@verslimama.lt.

3.5. Dalyvis patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

 1. Susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
 2. Bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš dalyvavimo projektų veiklose sutarties, įvykdymui;
 3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išsiunčiant pranešimą el. paštu asistente@verslimama.lt arba jį pateikus Projekto vykdytojo buveinės adresu, nurodytu 1.2. punkte.
 1. Dalyvio teisės ir įsipareigojimai

4.1. Dalyvis turi teisę registruotis šių Taisyklių ir kitose interneto portalo www.verslimama.lt ir (ar) su juo saistomų projektų svetainių informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Jei taikoma, Dalyvis įsipareigoja sumokėti numatytą Dalyvio mokestį registracijos į projekto veiklas formoje nurodytu laiku ir sąlygomis.

4.3. Jeigu pasikeičia Dalyvio registracijos formoje pateikti duomenys, Dalyvis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4. Dalyvis įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Dalyvis praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai projekto vykdytoją el. p. asistente@verslimama.lt arba internetinėje svetainėje https://www.verslimama.lt/kontaktai/ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Projekto vykdytojo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Projekto vykdytojas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Dalyviui tinkamai dalyvauti organizuojamose projektų veiklose.

5.2. Jei Dalyvis bando pakenkti projekto vykdytojo darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, projekto vykdytojas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Dalyvio galimybę naudotis projekto vykdytojo teikiamomis paslaugomis.

5.3. Projekto vykdytojas įsipareigoja gerbti Dalyvio privatumo teisę į Dalyviui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje.

5.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, projekto vykdytojas gali laikinai arba iš viso nutraukti veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Dalyviui.

5.5. Projekto vykdytojas turi teisę iš anksto nepranešęs Dalyviui anuliuoti jo registraciją į mokamas veiklas, jeigu Dalyvis, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais būdus, nesumoka Dalyvio mokesčio nurodytu laiku.

5.6. Projekto vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Dalyvis grąžintų jam neatlygintinai suteiktą mokomąją medžiagą, būtiną projekto veikloms tinkamai įgyvendinti, jeigu Dalyvis nedalyvauja projekto veiklose, nevykdo arba laiku nepateikia savarankiško darbo užduočių bei kitaip ignoruoja bendradarbiavimą.

5.7. Kai Dalyvis pasirenka už dalyvavimą projekto veiklose atsiskaityti grynaisiais pinigais veiklos vykdymo metu, projekto vykdytojas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Dalyviu užsakyme nurodytu telefono numeriu. Projekto vykdytojas turi teisę iš anksto nepranešęs Dalyviui anuliuoti jo registraciją, jei projekto vykdytojui nepavyksta susisiekti su Dalyviu per 5 (penkias) darbo dienas.

5.8. Projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti sudarytos dalyvavimo projekto veiklose sutarties, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties, arba sudarydamas sutartį asmuo pateikė klaidinančius duomenis.

5.9. Jeigu dalyvių atrankos į projektą kvietime nenurodyta kitaip, visi NVO VERSLI MAMA organizuojami projektų bandomieji mokymai apima privalomą dalyvavimą mokomosiose sesijose, savarankišką darbą, namų darbų pateikimą lektoriaus nurodytais terminais ir grįžtamojo ryšio anketų pildymą. Išėjus visą mokomąjį kursą, išduodamas pažymėjimas.

 1. Projekto veiklų užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

6.1. Registruotis į projektų veiklas, tiek mokamas, tiek nemokamas, galima bet kuriuo paros metu visą registravimosi į projektą laikotarpį.

6.2. Dalyvis, pastebėjęs registracijos formoje klaidą arba norėdamas atšaukti dalyvavimą projektų veiklose, privalo nedelsdamas susisiekti el. paštu asistente@verslimama.lt. Į el. pašto užklausas atsakoma ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

6.3. Dalyvio mokestis nurodomas registracijos formoje. Projekto vykdytojas pasilieka teisę keisti registracijos mokesčius pasikeitus mokesčių dydžiams. Po užsiregistravimo į projekto veiklas, sutarties sudarymo registracijos mokestis nekinta.

6.4. Dalyvis atsiskaito už dalyvavimą mokamose projektų veiklose vienu iš šių būdų:

 1. Apmokėjimas grynaisiais pinigais atvykus į projekto veiklos vietą;
 2. Apmokėjimas pavedimu pagal šiuos rekvizitus:

VšĮ „Versli mama“

Įmonės kodas 304156099

Korespondencijos adresas: Vytenio g. 20, Vilnius

Ats. sąskaita Nr. LT737044060008069475 | SEB bankas

Mokėjimo paskirtis: nurodykite išankstinės sąskaitos seriją ir numerį.

6.5. Dalyviui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą per 2 d. d. yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Dalyviui apmokėjus, į el. paštą yra išsiunčiama galutinė sąskaita-faktūra.

 1. Dalyvavimo projektų veiklose atšaukimas

7.1. Dalyviai turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti dalyvauti projektų veiklose, į kurias užsiregistravo, pranešę apie tai raštu projekto vykdytojui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki veiklų pradžios. Jei taikoma, sumokėtą Dalyvio mokestį (išskaičius lėšų įskaitymo ir grąžinimo mokesčius, kuriuos kompensuoja Dalyvis), projekto vykdytojas grąžina Dalyviui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie atsisakymą dalyvauti projektų veiklose dienos.

 1. Šalių atsakomybė

8.1. Dalyvis yra visiškai atsakingas už Dalyvio pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Dalyvis nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, projekto vykdytojas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Dalyvio patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.2. Užsiregistravęs Dalyvis atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei projekto vykdytojo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie projekto vykdytojo svetainės naudodamasis Dalyvio prisijungimo duomenimis, projekto vykdytojas šį asmenį laiko Dalyviu.

8.3. Projekto vykdytojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Dalyvis, neatsižvelgdamas į projekto vykdytojo rekomendacijas ir Dalyvio įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.4. Jei Projekto vykdytojo interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, projekto vykdytojas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 1. Informacija ir rinkodara

9.1. Projekto vykdytojas visus pranešimus siunčia Dalyvio registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9.2. Dalyvis visus pranešimus ir klausimus siunčia projekto vykdytojo svetainėje nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.

9.3. Projekto vykdytojas neatsako, jei Dalyvis negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl kompiuterių tinklų sutrikimų.

 1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Galioja nuo 2021-01-04