Aktualu

NVO projektų finansavimo konkursas 2020 metams: grafikas – jau nuo rugsėjo

Print Friendly, PDF & Email

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša pradedanti rekordiškai anksti skelbti, kada vyks konkretus konkursas ministerijos ir jai pavaldžių institucijų organizuojamų nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektų finansavimui gauti. Didelė dalis konkursų bus skelbiami jau šių metų rugsėjo mėnesį.

Paankstinus projektų finansavimo konkursus, vaikų dienos centrai, bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos finansavimą savo projektams gaus kur kas anksčiau, rašoma portalui VERSLI MAMA atsiųstoje informacijoje.

Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansuojamiems nevyriausybinių organizacijų kitų metų projektams planuojama paskirstyti daugiau nei 20 mln. eurų.

Kas bus finansuojama

Vaikų dienos centrai savivaldybėse. Tokiuose centruose vaikams ir šeimoms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Paslaugos šeimai ir vaikams. Remiamos įvairios šeimos stiprinimo priemonės, pavyzdžiui, pagalba krizių atvejais, švietėjiška veikla, pasirengimo santuokai kursai, tėvų, šeimų ir sutuoktinių mokymai, seminarai, savipagalbos grupių organizavimas ir kita.

Paslaugos globėjams, įtėviams ir budintiems globotojams. Teikiama konsultacinė pagalba pozityvios tėvystės klausimais telefonu (paslauga prieinama bet kuriai šeimai, auginančiai tiek savus, tiek įvaikintus, tiek globojamus, tiek savo šeimoje prižiūrimus vaikus). Taip pat organizuojami mokymai būsimiems globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, teikiama konsultacinė, informacinė, kita pagalba. Viešinama globa ir įvaikinimas, teikiama metodinė pagalba ir organizuojami mokymai specialistams, dirbantiems su tėvų globos netekusiais vaikais.

Senjorams atstovaujančios organizacijos. Jose senjorai įtraukiami į įvairias veiklas, skatinamas jų bendravimas.

Emocinės pagalbos telefonu teikimas. Ministerija apmoka skambučius emocinės pagalbos telefonais bei finansuoja organizacijų, teikiančių šią pagalbą, veiklą. Žmonėms skambučiai emocinės pagalbos telefonais yra nemokami.

Pagalbos teikimas smurtą patyrusiems ir nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems. Nukentėjusieji informuojami ir konsultuojami, jiems suteikiama teisinė ir integravimo į visuomenę pagalba, jie aprūpinami būtiniausiais daiktais. Taip pat tokiems žmonėms suteikiama tarpininkavimo ir atstovavimo, socialinių įgūdžių ugdymo, psichologinė pagalba, laikino apgyvendinimo paslaugos.

Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir darbas su smurtaujančiais asmenimis. Kuriamos ir įgyvendinamos smurtinio elgesio keitimo programos, įgyvendinamos priklausomybių prevencijos priemonės, visuomenė informuojama, kaip artimoje aplinkoje atpažinti smurtą.

Bendruomeninė veikla savivaldybėse. Skatinamas bendruomenių savarankiškumas tenkinant socialinius gyventojų poreikius, stiprinamas gyventojų sutelktumas ir tarpusavio pasitikėjimas, bendruomeninė veikla, sudaromos sąlygos bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių poreikių tenkinimo.

Moterų ir vyrų lygių galimybių projektai. Organizuojami moterų lyderystės renginiai, mokymai ir apdovanojimai lyčių lygybės srityje, remiamos profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo iniciatyvos.

Darbo su jaunimu formų plėtra. Finansuojamos atvirųjų jaunimo centrų, erdvių veiklos programos bei projektai. Taip pat mobilusis darbas su jaunimu bei darbas su jaunimu gatvėje – kad būtų užtikrintas jaunimo laisvalaikio užimtumas ir mažinama jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinė atskirtis.

Inovacijos jaunimo politikoje. Siekiama skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą, diegimą ir tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

Paslaugos ir pagalba neįgaliesiems. Finansuojamos socialinės reabilitacijos paslaugos ir socialinė integracija, statinių pritaikymas neįgaliesiems, fizinę negalią turinčiųjų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, taip pat neįgalių asmenų asociacijų veikla ir leidiniai neįgaliesiems.

Nacionalinių NVO bei asociacijų vienijančių kitas NVO institucinis stiprinimas. Siekiama padėti nevyriausybinėms organizacijoms, kad jos galėtų atstovauti savo nariams ir visuomenė vis aktyviau dalyvautų sprendimų priėmime valstybės lygmeniu.

SADM ir jai pavaldžių įstaigų organizuojamų NVO finansavimo konkursų tvarkaraštis

Projektų finansavimo konkursas

Atsakingas asmuo

Planuojama konkurso
paskelbimo data

Projektų, skirtų plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms, atrankos konkursas Dalia Filipavičiūtė
El. p. dalia.filipaviciute@socmin.lt
Tel. 8 706 68265

2019-09-09

Projektų, skirtų finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje ir teikiančių įvairiapuses paslaugas šeimai, tėvų atsakomybei stiprinti ir pozityviai tėvystei plėtoti veiklos projektus, atrankos konkursas Jovita Nedvecka
El.p. jovita.nedvecka@socmin.lt
Tel.: 8 706 64222 (laikinai)

2019-09-16

Projektų, skirtų finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus konsultacinės pagalbos pozityvios tėvystės klausimais teikimui vaiko tėvams, įtėviams, globėjams, rūpintojams, atrankos konkursas Jovita Nedvecka
El.p. jovita.nedvecka@socmin.lt
Tel.: 8 706 64222 (laikinai)

2019-09-30

Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų ir nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursas Eitvydas Zurba
El. p. eitvydas.zurba@socmin.lt
Tel. 8 706 68248

2019-09-09

Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių ir juos vienijančių nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų atrankos konkursas Audronė Morkūnienė
El. p. audrone.morkuniene@socmin.lt
Tel. 8 706 64233

2019-09-30

Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkursas Gailė Veršekienė
El.p. gaile.versekiene@socmin.lt
Tel. 8 706 68229

2019-10-18

Projektų, skirtų kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams, atrankos konkursas Laura Purinė
El. p. laura.purine@socmin.lt
Tel. 8 706 64297

2019-10-18

Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkursas Rasa Žemaitė
El.p. rasa.zemaite@socmin.lt
Tel. 8 706 64225

Pratęsimas pagal konkurso nuostatus

Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų atrankos konkursas Daiva Junevičienė
El.p. daiva.juneviciene@socmin.lt;
Tel. 8 706 68130

2019-10-31

Projektų, skirtų teikti socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, atrankos konkursas Daiva Junevičienė
El.p. daiva.juneviciene@socmin.lt;
Tel. 8 706 68130

2019-10-15

Specializuotos pagalbos centrų projektų, skirtų specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti, atrankos konkursas Daiva Junevičienė
El.p. daiva.juneviciene@socmin.lt;
Tel. 8 706 68130

2019-10-10

Projektų, skirtų remti nuo sausio 11-13 d. įvykių nukentėjusiųjų asociacijų veiklą, atrankos konkursas Eitvydas Zurba
El. p. eitvydas.zurba@socmin.lt
Tel. 8 706 68248

2019-10-31

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015−2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018−2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkursas Eglė Jancevičienė
El. p. egle.janceviciene@socmin.lt
Tel. 8 706 64281

2019-09-30

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų ir projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkursas Eglė Jancevičienė
El. p. egle.janceviciene@socmin.lt
Tel. 8 706 64281

2019-09-30

Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse Eitvydas Zurba
El. p. eitvydas.zurba@socmin.lt
Tel. 8 706 68248

2020-01-31


Jaunimo reikalų departamentas

Konkursas

Atsakingas asmuo

Planuojama konkurso
paskelbimo data

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo konkursas Gintarė Stankevičienė
El. p. gintare.stankeviciene@jrd.lt
Tel. 8 683 63179

2019-10-14

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020 – 2021 m. konkursas, pratęsimas Gintarė Stankevičienė
El. p. gintare.stankeviciene@jrd.lt
Tel. 8 683 63179

2019-09-30

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursas Gintarė Stankevičienė
El. p. gintare.stankeviciene@jrd.lt
Tel. 8 683 63179

2019-10-28

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo projektų atrankos konkursas Rita Andrejeva
El. p. rita.andrejeva@jrd.lt
Tel. 8 633 46 057

2019-11-11

Mobiliojo darbo su jaunimu projektų finansavimo konkursas Gintarė Stankevičienė
El. p. gintare.stankeviciene@jrd.lt
Tel. 8 683 63179

2019-10-21

Darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo konkursas Gintarė Stankevičienė
El. p. gintare.stankeviciene@jrd.lt
Tel. 8 683 63179

2019-10-21

Savanorystę organizuojančių organizacijų akreditavimo ir veiklos programų finansavimo savivaldybėse konkursas Justina Lukaševičiūtė
El. p. justina.lukaseviciute@jrd.lt
Tel. 8 683 63071

2019-09-02

Jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos 2019-2020 metais finansavimo konkursas (pratęsimas 2020 m.) Valda Karnickaitė
El. p. valda.karnickaite@jrd.lt
Tel. 8 683 61927

Pratęsimas pagal konkurso nuostatus

Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkursas (pratęsimas 2020 m.) Valda Karnickaitė
El. p. valda.karnickaite@jrd.lt
Tel. 8 683 61927

Pratęsimas pagal konkurso nuostatus

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų
finansavimui 2020–2021 metais
Valda Karnickaitė
El. p. valda.karnickaite@jrd.lt
Tel. 8 683 61927

2019-09-30

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuojamų projektų konkursas Justina Lukaševičiūtė
El. p. justina.lukaseviciute@jrd.lt
Tel. 8 683 63071

2019-12-20

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis finansuojamų projektų konkursas Justina Lukaševičiūtė
El. p. justina.lukaseviciute@jrd.lt
Tel. 8 683 63071

2019-12-20

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo konkursas Valda Karnickaitė, el. p. valda.karnickaite@jrd.lt, tel. 8 683 61927

2020-02-17

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo konkursas Rita Andrejeva
El. p. rita.andrejeva@jrd.lt
Tel. 8 633 46 057

2019-11-04


Neįgaliųjų reikalų departamentas

Konkursas

Atsakingas asmuo

Planuojama konkurso
paskelbimo data

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje Rasa Šivickienė
El.p. rasa.sivickiene@ndt.lt
Tel.8 5 239 4421

2019-09-16

Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą Agnė Kvetkovskytė
El.p agne.kvetkovskyte@ndt.lt
Tel.8 5 239 4429

2019-10-05

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų konkursas Lina Drazdauskaite
El.p. lina.drazdauskaite@ndt.lt
Tel.8 5 239 4421

2019-09-02

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir patinimo projektai Agnė Kvetkovskytė
El.p agne.kvetkovskyte@ndt.lt
Tel.8 5 239 4429

2019-09-02

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektai Lina Drazdauskaite
El.p. lina.drazdauskaite@ndt.lt
Tel.8 5 239 4421

2019-09-05

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektai Rasa Šivickienė
El.p. rasa.sivickiene@ndt.lt
Tel.8 5 239 4421

2019-09-05

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektai Lina Drazdauskaite
El.p. lina.drazdauskaite@ndt.lt
Tel.8 5 239 4421

2019-09-05

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.